ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางบุญยิ่ง เทศน้อย

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์@ วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่สวนแตง) ร่วมในคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลกู่สวนแตง

15 March 2018 /

08:30 น.

@อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์@ วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่สวนแตง) ร่วมในคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลกู่สวนแตง

14 March 2018 /

08:30 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ