ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางบุญยิ่ง เทศน้อย

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหารทรายดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

20 July 2018 /

18:16 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหารทรายดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

20 July 2018 /

18:08 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ