เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายจรินทร์ รอบการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

-หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว1881 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำรวจผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหม และจัดส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ฯให้จังหวัด ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

-หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว1881 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำรวจผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหม และจัดส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์ฯให้จังหวัด ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560