ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางบุญยิ่ง เทศน้อย

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กรมการพัฒนาชุมชน

ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม)

18 January 2019 /

10:21 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ