ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 3/2560

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่  27  ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 น นายจรินทร์ รอบการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ค้าลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ทั้ง  9 ประเภท จำนวน 4,244 ราย ได้รับการจัดสรรพื้นที่ค้าขายได้แล้ว จำนวน 2,545 ราย ยอดขายสะสม 6,582,427 บาท ในส่วนของตลาดประชารัฐที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ประสานการดำเนินงาน มี 2 ตลาด ดังนี้  1. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ผู้ค้าเลือกลงทะเบียนเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 2,163 ราย ได้รับการจัดสรรพื้นที่ค้าขายแล้ว จำนวน1,849  ราย ยอดขายสะสม 5,142,567 บาท  2. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ผู้ค้าเลือกลงทะเบียนเป็นอันดับหนึ่งจำนวน  979  ราย ได้รับการจัดพื้นที่ค้าขายแล้ว จำนวน 46 ราย ยอดขายสะสม 62,800 บาท    ในการนี้ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานที่ประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)