โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายจรินทร์ รอบการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบนโยบายและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรบ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี ณ บ้านสนวนรีสอร์ท อำเภอห้วยราช กลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้แทนกลุ่มอาชีพสตรีจากทุกอำเภอ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 รวม 98 คน ดำเนินการระหว่างวันที 27 – 28 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มอาชีพสตรี สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า เกิดรายได้และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

(Visited 1 times, 1 visits today)