ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เขตตรวจราชการที่ 11,12,13 และ14) ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายพิเศษการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปสู่ พช.4.0 โดยมีเป้าหมายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายจรินทร์ รอบการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวฝ่าย/พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับฟังการบรรยายพิเศษเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นภารกิจหลักกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)