การฝึกอบรมระเบียบกระทรวงกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้อำนวยการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมอาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 57 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)