พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการศึกษาศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการศึกษาศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องฝึกปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ ผู้ผลิต OTOP อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง อำเภอห้วยราช (กลุ่ม D) กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)