ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม ประเภทชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม ประเภทชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)