ประกวดคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประกวดคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้มาประเมินผลการดำเนินงาน ณ หมู่บ้านสารสนเทศแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านโคกรัก หมู่ที่ 11 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นายกําพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายอรุณ แสงสุขคู่ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ ส่วนราชอำเภอหนองกี่ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่ กลุ่มองค์กร เข้าร่วมสนับสนุนการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)