คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก และบ้านระเบิกขาม หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 4 ประเภท ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผู้นำ อช. กลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล และบูรณาการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)