ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องอำเภอเมือง โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนคราชสีมา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างดำเนินการ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)