เปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รุ่นที่ 1 รับฟังรายงานการกล่าวรายงานจาก นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Convention Hall A โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 51 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 12 อำเภอๆ ละ 2 คน รวม 534 คน จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้าน ดำเนินการรุ่นที่ 2 วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อให้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ตลอดจนมีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)