บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และยุทธศาสตร์และสถานการณ์การท่องเที่ยว แก่ผู้เข้าอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเตรียมความพร้อมสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 25 คน 75 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)