ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2561 โดยมี นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รกท.พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน จาก 11 อำเภอ ร่วมประชุมฯ และนำเสนอข้อมูลโครงการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 2,240,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 142.15 เงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 1,712,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มจากเดิม 12,405,900 บาท อีก 240,100 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)