ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ ดำเนินการ 3 หมู่บ้าน ดังนี้ – บ้านถนนหัก ม.2 ต.ไทยเจริญ – บ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว- บ้านเริงทรัพย์ ม.18 ต.โคกมะม่วง

(Visited 1 times, 1 visits today)