บรรยายให้ความรู้ ทักษะ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน (TOR: Term Of Reference)

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ อำนวยการให้ความรู้ ทักษะ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน (TOR: Term Of Reference) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบฯ โดยมอบหมาย นายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)