การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ

วันที่ 7 กันยายน 2561 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเช้า บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
ภาคบ่าย บ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เอื้ออำนวยประสานงานให้คณะกรรมการและหมู่บ้านดำเนินการประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประทับใจ เกิดการเรียนรู้ พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)