พช.บุรีรัมย์ จ้ดกิจกรรมนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้นำ อช. จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้นำ อช จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนราชการภาคีพัฒนา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วม 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำ อช นำเสนอผลปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประสานการดำเนินงานโดยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)