พช.บุรีรัมย์ ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคีพัฒนาชุมชน ดีเด่น ที่สนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.ปี 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคีพัฒนาชุมชน ดีเด่น ที่สนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ . กชช.2 ค ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงนภาคีพัฒนาชุมชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศ ปัจจุบันทุกภาคส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน เอกชน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

(Visited 1 times, 1 visits today)