พช.บุรีรัมย์ ประสาน คสป.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามสนับสนุน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงทะเล

วันที่ 6 กันยายน 2562 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมติดตามสนับสนุน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงทะเล อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะทำงานฯ ได้จัดเวที การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง อัตลักษณ์ชุมชน การพัฒนาโฮมเสตย์ กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวแปลกแตกต่าง (UNSEEN ม่วงทะเล) ผู้ประร่วมเวที ประกอบด้วย นายอร่าม พลชุมแสง รักษาการพัฒนาการอำเภอแคนแดง นายณัฐชัย สุดตาชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนวัฒนธรรมบุรีรัมย์ ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาบุรีรัมย์ คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP ครัวเรือนโฮมเสตย์บ้านม่วงทะเล

(Visited 1 times, 1 visits today)