พช.บุรีรัมย์ ประสาน คณะ คสป.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามสนับสนุน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สายตรีพัฒนา 3 (บ้านผึ้งร้อยรัง)

วันที่ 8 กันยายน 2562 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมติดตามสนับสนุน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สายตรีพัฒนา 3 (บ้านผึ้งร้อยรัง) อำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ คณะทำงานฯ ได้จัดเวที การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง อัตลักษณ์ชุมชน การพัฒนาโฮมเสตย์ กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผู้ประร่วมเวที ประกอบด้วย นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นายณัฐชัย สุดตาชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนวัฒนธรรมบุรีรัมย์ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้จัดการทัวร์ Blogger Reviewการท่องเที่ยว นางสาวชมพู คูสำโรง นักวิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.บ้านกรวด คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP ครัวเรือนโฮมเสตย์ บ้านสายตรีพัฒนา หมู่บ้านนี้มีอัตลักษณ์ มีผึ้งมาทำรังที่ต้นไทรใหญ่กว่าร้อยรัง ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี จะมีประเพณีการตีผึ้งที่ต้นไทรใหญ่นี้ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมีหลายแห่งอุโมงค์ต้นยูคา, 100 โบก ,ลานหินตัด ,พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์วัดป่าพระสบาย ,เขื่อนห้วยเมฆา ,ห้วยตาเขียว รวมทั้งชมการแกะสลักหินทราย และการทำไม้กวาด และขนมขึ้นชื่อไปต้องได้กิน ขนมวุ้นหมาน้อย ขนมกลอยใจ ขนมผึ้งคิด

(Visited 1 times, 1 visits today)