พช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสมศักดิ์ บรรลุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ ลงพื้นที่สนับสนุนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ติดตามและนำเสนอพร้อมด้วยสรุปหาแนวทางในการดำเนินงานในประเด็นโครงการดังต่อไปนี้

1 การรักษาความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2 การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร

3 การพบปะพูดคุยกับสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองหงส์เกี่ยวกับการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน

หลังจากนั้นเวลา 12:00 น เดินทางไปลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อหารือพูดคุยและทำความเข้าใจกับครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นความคาดหวังของครัวเรือนเป้าหมายไปพร้อมๆกัน

โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและนำเสนองานพร้อมทั้งหารือแนวทางากนางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำข้อเสนอแนะและข้อหารือดังกล่าวไปสู่การดำเนินงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)