รองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสวายสอ หมู่บ้านนกกระเรียน

12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 15.30 น.นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมหาแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบน อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมลงพื้นที่พบปะและนำเสนองานในมิติของการพัฒนาหมู่บ้านสวายสอ สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการเยี่ยมชมและหารือข้อปัญหาและวางแนวทางการดำเนินงานซึ่งกิจกรรมย่อยในการลงพื้นที่มีดังต่อไปนี้

– เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

– พบปะผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เพื่อหารือการพัฒนา

– เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– เยี่ยมชมหมู่บ้านนกกระเรียนพันธุ์ไทย

– ล่องเรือตามรอยนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย

จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

โดยในการเยี่ยมชมดังกล่าวมีการหารือข้อปัญหาและความต้องการพัฒนาของหมู่บ้านและการนำเสนอแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองและภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนและดำเนินงานในโอกาสต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)