พช.บุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายธัชกร หัทถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้   นายอังกูรศรีราเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ หมู่ที่ 8 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และในการออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์       โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ โดยการออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ดังกล่าวมีกิจกรรมการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแคนดง ดังต่อไปนี้

➡การพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยหัวหน้าส่วนงานราชการระดับจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจและบอกเล่าแนวทางการดำเนินงาน

➡การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้เรียนดีแต่ยากไร้ในพื้นที่

➡การมอบเครื่องนุ่งห่มและของใช้จำเป็นพร้อมด้วยถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ขาดแคลนในพื้นที่

➡การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง

➡การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าที่จำเป็นพร้อมด้วยการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ของส่วนงานราชการต่าง ๆ

ด้วยการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นประจำในทุกเดือนเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเพื่อเป็นการบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลการเข้าถึงโอกาสและอำนวยความสะดวกในด้านองค์ความรู้ของหน่วยงานราชการเพื่อขับเคลื่อนประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)