จังหวัดบุรีรัมย์ น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สู่การปลูกผักสวนครัว รอบ 2

        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายภคินทร์ ไทยทองหลาง และนายสมศักดิ์ บรรลุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธ์ผักและอุปกรณ์สำหรับเพาะกล้าผักตามโครงการรวมพลังกองทุนหนุนเสริมเพิ่มความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ ตามแนวทางโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปลูกผักสวนครัว รอบ 2” ณ พื้นที่บ้านยูงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
        โครงการดังกล่าวฯ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์ (โคกหนองนาบุรีรัมย์) ซึ่งถือเป็นเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญ ร่วมกันจัดทำโครงการรวมพลังกองทุน หนุนเสริมเพิ่มความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด (COVID- 19)
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกให้กับครัวเรือน และนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั้งจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และชุมชนโดยเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ
        การดำเนินโครงการระดับอำเภอ นายเอกรัตน์ มิสา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสตึก รักษาราชการแทนนายอำเภอสตึกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เป็นหน่วยดำเนินการในระดับพื้นที่ ซึ่งเมล็ดพันธ์และอุปกรณ์ฯ จะนำไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว การเพาะพันธุ์ผัก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนร่วมกันเพาะปลูกในพื้นที่บ้านเรือนเป็นพืชผักสวนครัวต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)