พช.บุรีรัมย์- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กำหนดดำเนินการขับเคลื่อนในเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวผ่านระบบประชุมทางไกล video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการประชุมมีการชี้แจงและทำความเข้าใจใน 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
ดยในการประชุมมีการชี้แจงและทำความเข้าใจใน 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
          กิจกรรมที่ 1 กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Video conference)
          กิจกรรมที่ 2 จังหวัดทุกจังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง Kick off จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 1 ตำบล จำนวน 3 วัน
          กิจกรรมที่ 3 กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ
          กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลภายใต้กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู”
          กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับตำบล คัดเลือก ตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ผ่านกระบวนการของผู้ตรวจราชการกรม
          กิจกรรมที่ 6 เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ
          กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนความสำเร็จ เป็นการถอดบทเรียนจากตำบลที่ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ และจัดทำบทสรุปเสนอผู้บริหาร
(Visited 1 times, 1 visits today)