พช.สตึก-บุรีรัมย์- ร่วมกับเครือข่ายพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาบุรีรัมย์) เอามื้อสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายฯ

          วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ บรรลุ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเอามื้อสามัคคี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างฐานเรียนรู้ฯ การปลูกพืชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นางบุญ เชอร์รัมย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โดยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดังกล่าวฯ มีการสร้างฐานเรียนรู้ โดมอเนกประสงค์ในพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้
          1. การสอนการออกแบบพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติโดยนายเดชดุสิต แสงสว่าง ตัวแทนเครือข่ายเป็นผู้ให้ความรู้
          2. การปลูกพืช 5 ระดับและการสร้างหลุมพอเพียงตามแบบกสิกรรมธรรมชาติ
          3. ร่วมสร้างโดมอเนกประสงค์สำหรับเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นพื้นที่สำหรับเพาะชำกล้าไม้หรือวัตถุประสงค์อื่น
          4. ถอดบทเรียนและบอกเล่าเทคนิคในการทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริง
          5. การเอามื้อสามัคคี ดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โดยนายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ซึ่งมอบหมายให้นักพัฒนาต้นแบบฯ(นพต.) ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อกระจายความรู้ในการนำไปปฏิบัติในแปลงอื่น ๆ ในเขตอำเภอสตึก ซึ่งในกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จำนวน 4 ราย นักพัฒนาต้นแบบฯ อำเภอสตึกจำนวน 14 ราย และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 8 ราย ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติถอดบทเรียนจนกิจกรรมในพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและพร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่พื้นที่อื่น ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)