พช.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ บูรณาการการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาชุมชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ จัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ พื้นที่ตำบลทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์
โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลชุมชนในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาชุมชนรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อนำไปปฏิบัติจนเกิดการพัฒนา เช่น การใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละชุมชนจำหมู่บ้านโภชนาการสู่ตำบล เป็นต้น จากการดำเนินงานดังกล่าวมีการบรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำข้อมูลสารสนเทศชุมชนไปประยุกต์ใช้รวมถังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล CIA และการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 35 คนประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและปราชญ์ชุมชนรวมทั้งผู้นำกลุ่มอาชีพในตำบลทุ่งกระเต็นเพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุ่งกระเต็นโดยการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

(Visited 1 times, 1 visits today)