จังหวัดบุรีรัมย์ – นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติวเข้มการขับเคลื่อนงาน พช. ในการ ตรวจติดตามและสนับสนุน การขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

          23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามและสนับสนุน การขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชน และบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในประเด็นดังต่อไปนี้
          1. สถานการณ์การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2563 โดยมีการรับฟังสถานการณ์การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ Smart Survey พร้อมทั้งปัญหาที่พบในกระบวนการ พร้อมทั้งข้อแนะนำในการบริหารการจัดเก็บและการจัดการข้อมูล
          2. การดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
          3. การดำเนินงานและขับเคลื่อนงานตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และการขับเคลื่อนการทอผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มียอดสั่งจอง “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แล้วจำนวน 5,920 เมตร มูลค่า 9,644,954 บาท และยอดจำหน่ายในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 2,164,000 บาท
          4. การดำเนินงานขับคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
          5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
          6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
          7. ประเด็นหารือการบริหารงานอื่น ๆ
          โดยในการประชุมติดตามและสนับสนุนผลการดำเนินงานในครั้งนี้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน เช่น การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “ตามโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน” ควรมีการรณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าที่แปรรูปมาจาก “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” อย่างน้อย 1 วันในสัปดาห์ การเร่งทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการขับเคลื่อนงานที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงานต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)