จังหวัดบุรีรัมย์ – นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่บุรีรัมย์ให้กำลังใจ สอบถามปัญหาระดับครัวเรือน “โคก หนอง นา พช.”

           23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนพื้นที่และสอบถามครัวเรือนเป้าหมายถึงข้อติดขัดการดำเนินงานและให้กำลังใจในการทำงานในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้พบปะครัวเรือนเป้าหมายของ นางสุชาดา พรหมทา บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่การเข้าร่วมโครงการตามแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 3 ไร่ โดยได้มีการดำเนินการในการวางแบบแปลนและผังบริเวณพร้อมกับปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย
           พร้อมนี้นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอฯ และนักวิชาการฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อศึกษาถึงข้อปัญหา อุปสรรค ในการนำไปดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในพื้นที่ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการลงพื้นที่มีการประสานงานและให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่โดยนางพัชรี สุขบัติ อำเภอหนองหงส์และทีมนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สพอ. หนองหงส์ ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ให้กำลังใจนักพัฒนาต้นแบบ(นพต.) อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือนเป้าหมาย ต่อสำนักงานพัฒนาชุมชน และต่อตัวนักพัฒนาต้นแบบในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปต่อยอดต่อไป
           โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีเป้าหมายในการดำเนินงานโดยแยกเป็น 2 ประเภทตามรูปแบบของโครงการได้แก่
               – การดำเนินงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนทั้งสิ้น 621 ครัวเรือน/แปลง แยกเป็นการดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่จำนวน 486 ครัวเรือน/แปลง และดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 135 ครัวเรือน/แปลง
               – การดำเนินงานตามแนวทางของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจำนวน ทั้งสิ้น 898 ครัวเรือน/แปลง แยกเป็นการดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่จำนวน 24 ครัวเรือน/แปลง และการดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่จำนวน 874 ครัวเรือน/แปลง โดยทั้งนี้ในจังหวัดบุรีรัมย์มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขุดแล้ว จำนวน 11 แปลง ซึ่งจะนำแนวทางจากการลงพื้นที่และการพูดคุย หารือ ข้อปัญหา ดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 23 อําเภอ ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)