จังหวัดบุรีรัมย์ – พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน

          ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเฝ้าระวังติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
          ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่อำเภอ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการลงพื้นที่ได้รับการสนับสนุนและให้ข้อมูลโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่เป้าหมายเยี่ยมชมแปลงครัวเรือนที่มีการดำเนินการทำสัญญาพร้อมทั้งการขุดปรับเปลี่ยนพื้นที่และให้คำแนะนำในการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการพร้อมทั้งข้อแลกเปลี่ยนและปัญหาที่พบในพื้นที่ทั้งนี้ผลตอบรับจากการลงพื้นที่ดังกล่าวครัวเรือนเป้าหมายได้สะท้อนถึงความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการดำเนินโครงการซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแบบและหลักกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งจะได้นำไปปฏิบัติและดำเนินงานให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชนตำบลและอำเภอต่อไป
          และในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ ณ ท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการให้ข้อมูลของนายสถาพรศรีนามพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบรวมทั้งนักพัฒนาต้นแบบซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ โดยเป็นการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้งลดโอกาสและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย
          โดยการพื้นที่ดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมชน และ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานที่ถูกต้องโดยไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)