พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ ร่วมจิตอาสา 1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

         วันที่ 01 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรม จิตอาสา 1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564 ในหัวข้อ“ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
         โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม ซึ่งมีส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
         ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564 “1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งในยุค New Normal” จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณธรรมของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
(Visited 1 times, 1 visits today)