จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 256

             วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 และมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
           โดย นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเลขานุการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนกลาง และมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดตั้งกองทุนนี้ ในระดับจังหวัดขึ้น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2521 ซึ่งในปี 2564 ก้าวย่างสู่ปีที่ 43 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึงหกปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติสืบไป
           โดยในการดำเนินการประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระธรรมกถึกแสดงธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก เทศน์คาถาพัน หัวหน้าส่วนราชการ ถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ทอดผ้าป่าฯ และมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามลำดับ การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่ง จากพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ คณะสงฆ์วัดกลาง พระอารามหลวง และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคเอกชน ประชาสังคมทุกส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 192,156 บาท
           ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีเงินกองทุน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 4 ล้าน 8 แสนบาท(4,880,460.71 บาท) และกำหนดพิธีทอดผ้าป่าจัดหารายได้สมทบกองทุน พัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์กองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ซึ่งในปีนี้ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา ในการช่วยเหลือการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2564 กำหนด สนับสนุนเงินทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส ในกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทระดับจังหวัดเป็นผู้มอบทุนแก่เด็ก ในวันนี้ ใช้เงินจากการทอดผ้าป่า โดยคัดเลือกเด็กจากทุกอำเภอจำนวน 46 คนๆละ 1 ทุนๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 79,500 บาท
(Visited 1 times, 1 visits today)