พช.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมครอบครัวจูงมือรับเมล็ดพันธุ์ผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร บูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิหกิจ และสถาบันการศึกษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “วันเด็กบุรีรัมย์ “ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว”

          วันที่ 6 เมษายน 2564 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดาการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อกิจกรรมวันเด็กบุรีรัมย์ลูกหลานรัชการที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม
           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดย นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กโดยบูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมตอบคำถามพืชผักสวนครัวชิงรางวัล กิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์กับครอบครัวเยาวชนและผู้ปกครองเพื่อนำไปเพาะปลูก สู่การสร้างความมั่นคงในอาหารในครัวเรือน และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย
           โดยในการจัดงานวันเด็กบุรีรัมย์ -จังหวัดบุรีรัมย์ ได้บูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาระเบียบวินัย กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และรู้จักหน้าที่ของตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
(Visited 1 times, 1 visits today)