พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่สนับสนุนงานการพัฒนา OTOP และกลุ่มอาชีพควบคู่ส่งเสริมการดำเนินงาน โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สนับสนุนงานการขับเคลื่อน KBO ณ พื้นที่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน
จากนั้นเดินทางไปที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอพุทไธสง เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งกลุ่มทอผ้าและกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ทั้งในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และอำเภอพุทไธสง
โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนงานเพื่อให้การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)