พช.บุรีรัมย์ ลุยเบิกจ่ายถูกต้อง ฉับไว แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่สนับสนุนงานเบิกจ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประโยคสู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวสุวรรณ สุกตะกั่ว นายณธีพัฒน์ กวินรัตน์โชติกร นายภคินไทยทองหลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจินตนา เชิดสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่สนับสนุนงานการเบิกจ่ายตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชน ณพื้นที่อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้มีการแนะนำสนับสนุนงานการจัดทำเอกสาร การตรวจรับ และแนวทางการเบิกจ่ายสำหรับแปลงที่ดำเนินการขุดปรับเปลี่ยนพื้นที่และมีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8 แปลง/ครัวเรือน
โดยการสนับสนุนงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินงานในการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการการทำงาน พร้อมทั้งลดความคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติในระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการดำเนินแนวทางตามนโยบายเร่งรัดการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของทางราชการ และให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)