พช.บุรีรัมย์ สร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสิทธิพร เตียประสิทธิ์ และ นายสมศักดิ์ บรรลุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่บ้านถนนหัก ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ หารือแนวทางขยายงาน กลุ่มอาชีพชุมชน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชน ที่เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อนตามแนวทางของโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ หรือสัมมาชีพชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่มากในพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบกล้วยทอดทรงเครื่องและขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ซึ่งกลุ่มสัมมาชีพกล้วยฉาบบ้านถนนหัก มีผู้นำที่สำคัญคือ นางอารีย์ คมปัก ครัวเรือนสัมมาชีพ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแบบอย่างและนำไปจัดนิทรรศการต่อในระดับภาค โดยนายทองใจ ปุยไธสง ได้ให้ข้อแนะนำในกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มและช่องทางการตลาด นอกเหนือจากนั้นยังมีการถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ
โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำ โดยนางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพชุมชนในการสนับสนุนข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และต่อยอดขยายแบบอย่างที่ดีสู่ชุมชนอื่นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)