พช.บุรีรัมย์ รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และเชิดชูเกียรติ กรมการพัฒนาชุมชนปี 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข และรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
โดยในการประชุม นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการได้นำเสนอถึงวัตถุประสงค์ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ประเมินคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายฯ ซึ่งมีการคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มโซนอำเภอทั้ง 4 กลุ่มโซนอำเภอฯ ในห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564โดยมีการคัดสรรทั้งสิ้นใน 6 กิจกรรมดังต่อไปนี้

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบ ฯ
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประเภทบุคคลชาย
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประเภทบุคคลหญิง
4. ศูนย์อำนวยการประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น
5. กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น
6. ครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบ
โดยจะมีการลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564
การดำเนินงานกิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)