โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการองค์กร

นายเดโช วันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายจรินทร์ รอบการ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นางรัชนี สาระวิถี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางปราณีต ชำนิจศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมงคลเดช ยอดพรหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการองค์กร

นางศิริมา จันทร์ชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการองค์กร

น.ส.ประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจินตนา เชิดสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปัฏิมาศ สืบตระกูลทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการองค์กร

นางนัฐกานต์ ศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการองค์กร

จ่าเอกวสัน วงศ์กุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเฉลิมศรี บุญครอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สริญญา พานิชย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางเพ็ญทิภา เกษหอม พนักงาน กทบ.

น.ส.สุภาภรณ์ กุยรัมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการองค์กร

น.ส.พวงเพชร บัวทอง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

น.ส.เพ็ญนภา อุพลรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายแสงเพชร สังสีแก้ว พนักงาน กทบ.

ผู้อำนวยการองค์กร

น.ส.อภิญญา กองรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คกสจ.

ผู้อำนวยการองค์กร

น.ส.จันทร์จิรา จันทร์ประโคน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายไชยวัฒน์ หะธรรมวงษ์ พนักงานขับรถ

ผู้อำนวยการองค์กร

น.ส.จุรีย์พร เจริญรัมย์ พนักงานทำความสะอาด

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)