โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

นายเดโช วันทนาพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายทองใจ ปุยไธสง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายประหยัด อะรัญ

ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมศักดิ์ บรรลุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

น.ส.ประภัสสร ชัยสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัฐกานต์ ศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอกวสัน วงศ์กุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางรัชนี สาระวิถี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภคิน ไทยทองหลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ฝ่ายอำนวยการ

นายชิษณุกิจ เอ็นยอด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

 

นายณธีพัฒน์ กวินรัตน์โชติกร

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางจินตนา เชิดสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเฉลิมศรี บุญครอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สริญญา พานิชย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.เพ็ญนภา อุพลรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวรจนา ปิติธาโน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พนักงานทำความสะอาด

นายไชยวัฒน์ หะธรรมวงษ์

พนักงานขับรถ

(Visited 1 times, 1 visits today)