พช.บุรีรัมย์ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติการตามภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

26 พฤศจิกายน 2563 /

17:33 น.