@บุรีรัมย์@สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการเปิด “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ชุมชนสายยาว เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ”

09 พฤษภาคม 2559 /

23:26 น.