จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.บุรีรัมย์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อนำความรู้ด้านการเลือกตั้ง การเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตยถ่ายทอดต่อสู่ประชาชน

03 มีนาคม 2565 /

17:05 น.