@บุรีรัมย์@  นายจรินทร์ รอบการ รกท.พจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด.

31 ตุลาคม 2559 /

16:07 น.