พชอ. นำคณะลูกจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แนะนำตัวต่อที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

04 December 2020 /

09:20 น.