– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อ่ย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อ่ย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กันยายน 2561 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง่จ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทของใช้ของตกแต่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง่จ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทของใช้ของตกแต่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กันยายน 2561 /

14:36 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก

24 กันยายน 2561 /

15:46 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการชุมชท่องเที่ยว OTOP นวัตถี กิจกรรมหลักที่ 15 การจัดแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการชุมชท่องเที่ยว OTOP นวัตถี กิจกรรมหลักที่ 15 การจัดแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กันยายน 2561 /

10:55 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทอาหาร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทอาหาร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 กันยายน 2561 /

13:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัมนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ปีฃระเภทของฝช้ ของตกแต่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัมนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ปีฃระเภทของฝช้ ของตกแต่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

01 กันยายน 2561 /

13:45 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการชุมชนทอ่งเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการชุมชนทอ่งเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 สิงหาคม 2561 /

21:41 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทเครื่องดื่มและสมันไพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทเครื่องดื่มและสมันไพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 สิงหาคม 2561 /

21:38 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 สิงหาคม 2561 /

21:33 น. /

ดาวน์โหลด