-ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พฤษภาคม 2561 /

11:01 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมถนนคนเดินชุมชนสายยาว โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลัก พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว หมู่ที่ 3,7,8,10,16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมถนนคนเดินชุมชนสายยาว โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลัก พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว หมู่ที่ 3,7,8,10,16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2561 /

15:44 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 กุมภาพันธ์ 2561 /

17:09 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2561 /

17:34 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 มกราคม 2561 /

10:22 น. /

ดาวน์โหลด