– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานไหมบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานไหมบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธันวาคม 2561 /

14:39 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานไหมบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานไหมบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ (e-bidding)

07 ธันวาคม 2561 /

16:20 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อ่ย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อ่ย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กันยายน 2561 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง่จ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทของใช้ของตกแต่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง่จ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลิตัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ประเภทของใช้ของตกแต่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กันยายน 2561 /

14:36 น. /

ดาวน์โหลด