– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมย่อยที่ 6 สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดนิทรรศการโปรแกรมการท่เงที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกศ์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมย่อยที่ 6 สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดนิทรรศการโปรแกรมการท่เงที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกศ์ (e-bidding)

05 กรกฎาคม 2562 /

15:23 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานคาราวานสินค้า OTOP ของดีบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานคาราวานสินค้า OTOP ของดีบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 กรกฎาคม 2562 /

15:16 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรม จัดพิมพ์แคตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรม จัดพิมพ์แคตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มิถุนายน 2562 /

16:11 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ปรกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมย่อยที่ 6 สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (D-HOBE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ปรกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมย่อยที่ 6 สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (D-HOBE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มิถุนายน 2562 /

11:36 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโ่ครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ (OTOP/SME) กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโ่ครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ (OTOP/SME) กิจกรรมย่อย จ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มิถุนายน 2562 /

11:27 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานคาราวานสินค้า OTOP ของดีบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME กิจกรรมย่อย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานคาราวานสินค้า OTOP ของดีบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562 /

15:31 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ่นิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ่นิกส์ (e-bidding)

06 มิถุนายน 2562 /

16:44 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP/SME) กิจรรมย่อย จ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP/SME) กิจรรมย่อย จ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 มิถุนายน 2562 /

16:20 น. /

ดาวน์โหลด