– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 กุมภาพันธ์ 2561 /

17:09 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ห้องสุขา) ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2561 /

17:34 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ กิจกรรมย่อย การจัดงานมหกรรมไหมและ OTOP บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 มกราคม 2561 /

10:22 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมตกแต่งบริเวณป้ายถนนสายยาว ติดตั้งโคมไฟ เสาหงส์ ชุมชนสายยาว หมู่ที่ 3,7,8,10,16 (5 หมู่บ้าน) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมตกแต่งบริเวณป้ายถนนสายยาว ติดตั้งโคมไฟ เสาหงส์ ชุมชนสายยาว หมู่ที่ 3,7,8,10,16 (5 หมู่บ้าน) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

31 พฤษภาคม 2560 /

10:27 น. /

ดาวน์โหลด