– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 5354 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ วัน เวลา และระเบียบวิธีการสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน (แนบท้าย 12 อำเภอ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 5354 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ วัน เวลา และระเบียบวิธีการสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน (แนบท้าย 12 อำเภอ)

27 กันยายน 2565 /

11:50 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 5347 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการเงินประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 5347 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการเงินประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

26 กันยายน 2565 /

14:23 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 5343 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง การพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) (แนบท้าย 3 อำเภอ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว 5343 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง การพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) (แนบท้าย 3 อำเภอ)

26 กันยายน 2565 /

13:54 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/ว 14 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง การติดตามหนี้ค้าชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – 2558 (แนบท้าย 17 อำเภอ)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/ว 14 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง การติดตามหนี้ค้าชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – 2558 (แนบท้าย 17 อำเภอ)

26 กันยายน 2565 /

11:35 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1646 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง 	ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1646 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

23 กันยายน 2565 /

11:20 น. /

ดาวน์โหลด