– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว4047 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว4047 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

16 สิงหาคม 2561 /

10:59 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว4882 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว4882 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15 สิงหาคม 2561 /

16:44 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4855 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครวการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4855 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครวการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15 สิงหาคม 2561 /

16:38 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/15187 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (นายอำเภอโนนดินแดง)

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/15187 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (นายอำเภอโนนดินแดง)

10 สิงหาคม 2561 /

16:18 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4783 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4783 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

10 สิงหาคม 2561 /

16:06 น. /

ดาวน์โหลด