ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว1718 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระงับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์สำนักงาน)

(09/10/2560)

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด /ที่ บร0019(อกส.จ)/ว316 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2560 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์

(06/10/2560)