– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล (จปฐ.) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2561

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล (จปฐ.) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2561

13 ธันวาคม 2560 /

10:51 น. /

ดาวน์โหลด