– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว90 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดบรุีรัมย์

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว90 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกกิจกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดบรุีรัมย์

23 สิงหาคม 2562 /

14:34 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว1211 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) รอบที่ 9/2562

– หนังสือสำนักงานเลานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว1211 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) รอบที่ 9/2562

22 สิงหาคม 2562 /

14:34 น. /

ดาวน์โหลด