– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 167 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอชำนิ)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 167 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอชำนิ)

04 ธันวาคม 2563 /

16:28 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 5850 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เรื่อง ครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) (อ.นางรอง, อ.พุทไธสง, อ.สตึก, อ.แคนดง และ อ.โนนสุวรรณ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 5850 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เรื่อง ครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) (อ.นางรอง, อ.พุทไธสง, อ.สตึก, อ.แคนดง และ อ.โนนสุวรรณ)

04 ธันวาคม 2563 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/24759 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/24759 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

04 ธันวาคม 2563 /

15:15 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/24758 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (อ.คูเมือง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/24758 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (อ.คูเมือง)

04 ธันวาคม 2563 /

15:14 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 166 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสมาชิกเงินสะสมเพื่อการออมทรัพย์ (สส.พช.) ครั้งที่ 12/2562 (อ.เมืองบุรีรัมย์, อ.ประโคนชัย, อ.บ้านกรวด, อ.สตึก, อ.ปะคำ, อ.ละหานทราย, อ.ชำนิ และ อ.โนนดินแดง)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 166 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสมาชิกเงินสะสมเพื่อการออมทรัพย์ (สส.พช.) ครั้งที่ 12/2562 (อ.เมืองบุรีรัมย์, อ.ประโคนชัย, อ.บ้านกรวด, อ.สตึก, อ.ปะคำ, อ.ละหานทราย, อ.ชำนิ และ อ.โนนดินแดง)

04 ธันวาคม 2563 /

14:29 น. /

ดาวน์โหลด