– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7111 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล และการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ประจำปี พ.ศ. 2562

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7111 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล และการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ประจำปี พ.ศ. 2562

18 ตุลาคม 2562 /

16:49 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1610 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (เบื้องต้น)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1610 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (เบื้องต้น)

18 ตุลาคม 2562 /

16:41 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7110 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบประกาศเกียรติคุณโครงการสุดยอด OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7110 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบประกาศเกียรติคุณโครงการสุดยอด OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

18 ตุลาคม 2562 /

16:22 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว7096 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว7096 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563

17 ตุลาคม 2562 /

15:07 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7079 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่อง โครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7079 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่อง โครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

16 ตุลาคม 2562 /

14:24 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1592 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เชิญชวนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ และองค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนแต่งกายด้วยชุดผ้าทอไทยทุกวัน ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1592 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เชิญชวนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ และองค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนแต่งกายด้วยชุดผ้าทอไทยทุกวัน ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ

15 ตุลาคม 2562 /

16:31 น. /

ดาวน์โหลด