– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19074 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.เมืองบุรีรัมย์)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19074 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.เมืองบุรีรัมย์)

01 ธันวาคม 2565 /

21:00 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19073 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.ประโคนชัย)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19073 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.ประโคนชัย)

01 ธันวาคม 2565 /

20:59 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19072 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.โนนดินแดง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19072 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.โนนดินแดง)

01 ธันวาคม 2565 /

20:58 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19071 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.นางรอง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/19071 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.นางรอง)

01 ธันวาคม 2565 /

20:57 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 6720 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รายงานผลการติดตามการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคามยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 6720 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รายงานผลการติดตามการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคามยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

01 ธันวาคม 2565 /

18:16 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/19031 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ส่วนภูมิภาค) (อ.พุทไธสง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/19031 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ส่วนภูมิภาค) (อ.พุทไธสง)

01 ธันวาคม 2565 /

00:21 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/19030 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ส่วนภูมิภาค) (อ.ประโคนชัย)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/19030 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ส่วนภูมิภาค) (อ.ประโคนชัย)

01 ธันวาคม 2565 /

00:20 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1973 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.หนองหงส์)

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1973 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (อ.หนองหงส์)

30 พฤศจิกายน 2565 /

20:56 น. /

ดาวน์โหลด