– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/799 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวีนนและเงินอุดหนุน (อ.บ้านกรวด)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/799 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวีนนและเงินอุดหนุน (อ.บ้านกรวด)

23 พฤษภาคม 2561 /

17:53 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/800 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวีนนและเงินอุดหนุน (อ.ปะคำ)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/800 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวีนนและเงินอุดหนุน (อ.ปะคำ)

23 พฤษภาคม 2561 /

17:52 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/ว805ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประกาศรายชื่อและรายงานผลการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/ว805ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประกาศรายชื่อและรายงานผลการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี

23 พฤษภาคม 2561 /

16:51 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว2787 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัมนาชุมชนดีเด่น : สัมนาผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว2787 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัมนาชุมชนดีเด่น : สัมนาผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

22 พฤษภาคม 2561 /

21:25 น. /

ดาวน์โหลด

– หนัสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร  0019/ว740 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ (มาตรา 44) พ.ศ. 2561

– หนัสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว740 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ (มาตรา 44) พ.ศ. 2561

22 พฤษภาคม 2561 /

21:20 น. /

ดาวน์โหลด