-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/15184 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/15184 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)

10 สิงหาคม 2561 /

15:57 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/15185 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (นายอำเภอห้วยราช)

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/15185 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (นายอำเภอห้วยราช)

10 สิงหาคม 2561 /

15:54 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/15186 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (นายอำเภอประโคนชัย)

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/15186 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (นายอำเภอประโคนชัย)

10 สิงหาคม 2561 /

15:52 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1105 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1105 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.เมืองบุรีรัมย์)

10 สิงหาคม 2561 /

15:07 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1104 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.พลับพลาชัย)

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1104 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.พลับพลาชัย)

10 สิงหาคม 2561 /

15:05 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1103 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.ลำปลายมาศ)

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1103 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.ลำปลายมาศ)

10 สิงหาคม 2561 /

15:03 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1102 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.แคนดง)

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1102 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.แคนดง)

10 สิงหาคม 2561 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1101 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.โนนดินแดง)

-หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1101 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน (อ.โนนดินแดง)

10 สิงหาคม 2561 /

14:59 น. /

ดาวน์โหลด