– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว896 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว896 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:39 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว897 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทงการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว897 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทงการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสด

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:24 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว893 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว893 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

13:31 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว830 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว830 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

10:54 น. /

ดาวน์โหลด