-หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1888 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า (พอ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์)

-หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/1888 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า (พอ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์)

12 ตุลาคม 2561 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6276 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

-หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6276 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

12 ตุลาคม 2561 /

15:52 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1697 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ี 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5ครั้งที่3,รอบที่ 6/2561 (อ.แดนดง)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1697 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ี 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5ครั้งที่3,รอบที่ 6/2561 (อ.แดนดง)

12 ตุลาคม 2561 /

10:16 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1698 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.ชำนิ)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1698 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.ชำนิ)

11 ตุลาคม 2561 /

23:54 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1699 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.สตึก)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1699 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.สตึก)

11 ตุลาคม 2561 /

23:53 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1700 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.นางรอง)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1700 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.นางรอง)

11 ตุลาคม 2561 /

23:52 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.โนนดินแดง)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/1701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และส่งสัญญากู้ยืมเงินโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รอบที่ 5/2561 ครั้งที่ 2,รอบที่ 5 ครั้งที่ 3,รอบที่ 6/2561 (อ.โนนดินแดง)

11 ตุลาคม 2561 /

23:51 น. /

ดาวน์โหลด