– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว942 ลงวันที่ 21 มกราคม 2561 เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว942 ลงวันที่ 21 มกราคม 2561 เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

21:21 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว944 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว944 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

21:10 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว113 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (พอ.ละหานทราย)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว113 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (พอ.ละหานทราย)

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

21:04 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว898 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) : โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว898 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) : โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

15:25 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว896 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว896 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:39 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว897 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทงการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว897 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทงการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการประกอบอาหารสด

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:24 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว893 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว893 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

13:31 น. /

ดาวน์โหลด