ด่วนที่สุด หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร0019/ว3928 เรื่อง ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร0019/ว3928 เรื่อง ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

10 สิงหาคม 2560 /

11:06 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว13949 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” (อ.คูเมือง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว13949 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” (อ.คูเมือง)

08 สิงหาคม 2560 /

17:02 น. /

ดาวน์โหลด

–  หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/13806 ลงวันที่  7 สิงหาคม 2560 เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้ำที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอ (ลำนางรอง) อ.โนนดินแดง

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/13806 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้ำที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอ (ลำนางรอง) อ.โนนดินแดง

07 สิงหาคม 2560 /

08:48 น. /

ดาวน์โหลด

– –  หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/13803 ลงวันที่  7 สิงหาคม 2560 เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้ำที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอ (ลำนางรอง) อ.นางรอง

– – หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/13803 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้ำที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอ (ลำนางรอง) อ.นางรอง

07 สิงหาคม 2560 /

08:46 น. /

ดาวน์โหลด