– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ้ที่ บร 0019/ว6150 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ้ที่ บร 0019/ว6150 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

01 ธันวาคม 2560 /

10:48 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/22290 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (นอภ.ประโคนชัย)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/22290 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (นอภ.ประโคนชัย)

30 พฤศจิกายน 2560 /

16:57 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6133 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6133 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1)

30 พฤศจิกายน 2560 /

14:05 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/ว338 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกสจ.)/ว338 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์

27 พฤศจิกายน 2560 /

14:33 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6027 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6027 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 พฤศจิกายน 2560 /

14:23 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว432 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว432 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

27 พฤศจิกายน 2560 /

14:00 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6029 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6029 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 พฤศจิกายน 2560 /

13:29 น. /

ดาวน์โหลด