– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7856 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7856 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

09 ธันวาคม 2562 /

17:31 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/27422 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองุทนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.ชำนิ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/27422 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองุทนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (แก้ไขเฉพาะราย) (อ.ชำนิ)

06 ธันวาคม 2562 /

13:26 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7802 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” (รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าไหมบุรีรัมย์)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 7802 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” (รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าไหมบุรีรัมย์)

05 ธันวาคม 2562 /

10:43 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/27757 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบโครงการประชานิยมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อ.ประคำ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/27757 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบโครงการประชานิยมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อ.ประคำ)

04 ธันวาคม 2562 /

16:04 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/27722 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 12/2562 (อ.เมืองบุรีรัมย์)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/27722 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 12/2562 (อ.เมืองบุรีรัมย์)

03 ธันวาคม 2562 /

18:49 น. /

ดาวน์โหลด