– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว4047 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว4047 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

16 สิงหาคม 2561 /

10:59 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว4882 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว4882 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15 สิงหาคม 2561 /

16:44 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4855 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครวการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4855 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครวการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15 สิงหาคม 2561 /

16:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการยกระดับผ้าทออิสานสู่สากล กิจกรรม สนบัสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการยกระดับผ้าทออิสานสู่สากล กิจกรรม สนบัสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 สิงหาคม 2561 /

17:04 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 15 การจัดกิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 15 การจัดกิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 สิงหาคม 2561 /

16:52 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 15 การจัดกิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 15 การจัดกิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 สิงหาคม 2561 /

16:42 น. /

ไม่มีไฟล์