– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 5000 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (แจ้งท้าย 10 อำเภอ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 5000 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (แจ้งท้าย 10 อำเภอ)

27 กรกฎาคม 2564 /

16:39 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4972 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและระบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4972 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและระบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

27 กรกฎาคม 2564 /

09:33 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/14299 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 (อ.ชำนิ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/14299 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 (อ.ชำนิ)

23 กรกฎาคม 2564 /

12:18 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/14298 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 (อ.เฉลิมพระเกียรติ)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ.)/14298 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 (อ.เฉลิมพระเกียรติ)

23 กรกฎาคม 2564 /

12:17 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/14247 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” (เมืองบุรีรัมย์)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/14247 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” (เมืองบุรีรัมย์)

22 กรกฎาคม 2564 /

18:03 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/14246 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” (อ.คูเมือง)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/14246 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” (อ.คูเมือง)

22 กรกฎาคม 2564 /

18:02 น. /

ดาวน์โหลด