– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว115 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประจำปี พ.ศ. 2561

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว115 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประจำปี พ.ศ. 2561

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

21:26 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว942 ลงวันที่ 21 มกราคม 2561 เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว942 ลงวันที่ 21 มกราคม 2561 เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

21:21 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว944 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว944 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

21:10 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว113 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (พอ.ละหานทราย)

– หนังสือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว113 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจัดทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (พอ.ละหานทราย)

21 กุมภาพันธ์ 2561 /

21:04 น. /

ดาวน์โหลด