– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว7781 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว7781 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

13 ธันวาคม 2561 /

16:48 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว2188 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งเสื้อยืดคอปกสีขาว บุรีรัมย์เกมส์2019

– หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว2188 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งเสื้อยืดคอปกสีขาว บุรีรัมย์เกมส์2019

12 ธันวาคม 2561 /

14:08 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว7705 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว7705 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

11 ธันวาคม 2561 /

19:47 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว7704 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019(อกส.จ.)/ว7704 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

11 ธันวาคม 2561 /

19:44 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว7690 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการออกแบบตราสัญญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว7690 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการออกแบบตราสัญญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

11 ธันวาคม 2561 /

14:37 น. /

ดาวน์โหลด