– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว1928 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจำหน่ายหนังสือ “อธิบดี OTOP” เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนและด้วยโอกาสในชนบท

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว1928 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจำหน่ายหนังสือ “อธิบดี OTOP” เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนและด้วยโอกาสในชนบท

22 ตุลาคม 2561 /

23:50 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6440 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับทาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6440 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับทาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

22 ตุลาคม 2561 /

23:47 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6420 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6420 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

22 ตุลาคม 2561 /

15:48 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสอืจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว6348 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว

– หนังสอืจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว6348 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว

19 ตุลาคม 2561 /

16:27 น. /

ดาวน์โหลด

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์  ที่ บร 0019/ว6387 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

– หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว6387 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

19 ตุลาคม 2561 /

16:23 น. /

ดาวน์โหลด