– แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินที่สมาชิกขัอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (อ.โนนสุวรรณ)

– แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินที่สมาชิกขัอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (อ.โนนสุวรรณ)

21 มิถุนายน 2560 /

10:25 น. /

ดาวน์โหลด